خدمات مجتمع فنی

آموزش دوره های تخصصی و ضمن خدمت کارکنان دولت و شرکتها و موسسات عمومی و خصوصی

ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه در استان مازندران

http://az.mfmbabol.com/archive/serv2.jpg