قوانین و مقررات


- فعالیت شما در این سامانه و سامانه های زیرمجموعه ما به معنی پذیرفتن تمامی قواعد و قوانین ماست و در قبال آن مسئولیت دارید.


- مسئولیت درست وارد کردن اطلاعات ثبت نامی و نیز حفظ آنها به منظور استفاده از سامانه، بر عهده شماست و نباید آن را در اختیار هیچ فرد دیگری قرار دهید.


- صحت و سقم اطلاعات درج شده در سامانه و به تبع آن مسئولیت صدور گواهینامه ناصحیح نیز بر عهده شما خواهد بود.


- این سامانه به منظور ثبت نام و برگزاری دوره ها در اختیار شما قرار داده شده و استفاده از آن و مطالب و منابع آن به هر نحو و منظوری در سایر موارد خلاف قانون و شرع بوده و نیز پیگرد قانونی خواهد داشت.


- فعالیت شما در این سامانه در هر ساعت از شبانه روز قابل کنترل است و به مدیران سامانه گزارش داده می شود....