درباره ما

عباسعلی حاجی تبار فیروزجایی

سمت : مدیر عامل

شماره داخلی : 102
عبدالحسین گل تبار

سمت : کارشناس مسئول آموزش

شماره داخلی : 110
قربان ادبی فیروزجاه

سمت : مدیر فناوری اطلاعات

شماره داخلی : 109
مجید حاجی تبار فیروزجایی

سمت : مدیر فنی

شماره داخلی : 108
سیده سحر حسینی

سمت : مسئول دفتر مدیرعامل

شماره داخلی : 101
فاطمه حاجی تبار فیروزجایی

سمت : کارشناس آموزش

شماره داخلی : 104
محمدعلی ادبی فیروزجاه

سمت : خدمات

شماره داخلی : 101