دپارتمان ICT
دپارتمان زبانهای خارجی
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و ت...
دپارتمان مدیریت و کسب و کار
دپارتمان مالی و حسابداری
دپارتمان فرهنگ و هنر
دپارتمان برق و الکترونیک
دپارتمان علوم پایه
برون سازمانی
دپارتمان محتوا و آموزش الکترونیک...
جهاد کشاورزی
دپارتمان صنعت، معدن و تجارت
دپارتمان آزمون و ارزشیابی
دپارتمان ICT کودک و نوجوان
دپارتمان سینمای دیجیتال
هنر و معماری
گرافیک
دیپلم -فرهنگ و ارشاد