عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

طراحی دستی جواهرات

64 ساعت 12,800,000 ریال 1398 -

تکنیک های ساخت و تولید طلا و جواهر

100 ساعت 25,000,000 ریال 1398 -
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

طراحی لباس مقدماتی

150 ساعت 22,550,000 ریال 1398 -

طراحی لباس متوسط

132 ساعت 20,000,000 ریال 1398 -

طراحی لباس پیشرفته

84 ساعت 18,600,000 ریال 1398 -

طراحی دوخت مقدماتی

60 ساعت 15,600,000 ریال 1398 -

طراحی دوخت متوسط

60 ساعت 15,600,000 ریال 1398 -

طراحی دوخت پیشرفته (مولاژ)

60 ساعت 14,000,000 ریال 1398 -

الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

84 ساعت 12,730,000 ریال 1398 -

الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته

84 ساعت 12,730,000 ریال 1398 -
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

دوره جامع طراحی فضای سبز(محوطه سازی)

135 ساعت 17,400,000 ریال - -