عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

آموزش کاربردی نرم افزار Minitab 17

24 ساعت 4,950,000 ریال 1399 -

برنامه نویسی آماری با نرم افزار R (مقدماتی)

25 ساعت 5,250,000 ریال 1399 -

برنامه نویسی آماری با نرم افزار R (پیشرفته)

25 ساعت 5,250,000 ریال 1399 -

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح یک

24 ساعت 5,325,000 ریال 1399 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح دو

24 ساعت 6,375,000 ریال 1399 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری