عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

نرم افزار MiniTab

24 ساعت 4,950,000 ریال 1398 -

برنامه نویسی آماری با نرم افزار R مقدماتی

25 ساعت 5,250,000 ریال 1398 -

برنامه نویسی آماری با نرم افزار R پیشرفته

25 ساعت 5,250,000 ریال 1398 -

SPSS مقدماتی

39 ساعت 4,500,000 ریال 1398 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری