عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

مبانی بازاریابی و فروش

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تکنیک های مذاکره، زبان بدن، و پیشبرد فروش

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

روانشناسی مهارت فروش

4 ساعت 480,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت ارتباط با مشتری

12 ساعت 840,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بازاریابی تلفنی

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بازاریابی و فروش خدمات

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بازاریابی و مهندسی فروش

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تدوین طرح های بازاریابی و فروش

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت برند و برندینگ

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تحلیل رفتار مصرف کننده

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت استراتژیک بازاریابی

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مشتری یابی و راهکارهای جذب مشتری

9 ساعت 810,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی

20 ساعت 1,400,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مهارت های برقراری ارتباط موثر

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

قوانین کار و تامین اجتماعی

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

آیین نگارش و مکاتبات اداری

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

آموزش روسای دفتر مدیران

20 ساعت 1,400,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت امور اسناد و بایگانی

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

Excel مقدماتی و پیشرفته

36 ساعت 2,520,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کاربرد اکسل در گزارشات سازمانی

12 ساعت 840,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تفکر سیستمی در سازمان

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI

40 ساعت 2,800,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

نوآوری، خلاقیت و ایده پردازی در کسب و کار

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

سیستم های مدیریت اطلاعات MIS و هوشمندسازی کسب و کار

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مهارت های مدیریت

40 ساعت 2,800,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت فرایندهای سازمان - استاندارد BPMN2

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت اثربخش جلسه

3 ساعت 360,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کارتیمی و راه اندازی کسب و کار

9 ساعت 810,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

موردی یافت نشد

عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ویژه بانکداری

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

امکان سنجی فنی، مالی، اقتصادی طرح ها

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کاربرد نرم افزار اکسل در مباحث پولی و بانکی

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اصول بازاریابی و فروش خدمات بانکی و مالی

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

CRM در بانکها و بانکداری

12 ساعت 840,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

حسابداری تخصصی بانکی

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت شکایت مشتریان بانکی

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

اصول حسابدراری

40 ساعت 2,800,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

حسابداری مالیاتی(مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی)

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کاربرد اکسل در حسابداری

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بررسی های تحلیلی و تحلیل های آماری در مدیریت مالی با استفاده از نرم افزار spss

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

40 ساعت 2,800,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

ارزیابی طرح های اقتصادی با نرم افزار COMFAR

30 ساعت 2,100,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استاندارهای سازمان حسابرسی ایران

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

حسابداری همراه با نرم افزار همکاران سیستم(پیش نیاز اصول حسابداری)

18 ساعت 1,260,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اصول و فنون قیمت گذاری

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

حسابداری صنعتی

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

موردی یافت نشد