عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

حسابداری با نرم افزار سپیدار سیستم

10 ساعت 5,150,000 ریال 1400 حسابداری با نرم افزار سپیدار سیستم

حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

15 ساعت 6,250,000 ریال 1400 آموزش حسابداری با کمک نرم افزار هلو