عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

MATLAB سطح دو

24 ساعت 18,000,000 ریال 1401

MATLAB سطح یک

32 ساعت 18,000,000 ریال 1401 َآموزش نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب Matlab

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح یک

24 ساعت 17,000,000 ریال 1401 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح دو

24 ساعت 19,000,000 ریال 1401 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری