عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

MATLAB سطح دو

24 ساعت 15,000,000 ریال 1400

MATLAB سطح یک

32 ساعت 13,000,000 ریال 1400 َآموزش نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب Matlab

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح یک

24 ساعت 13,000,000 ریال 1400 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح دو

24 ساعت 15,000,000 ریال 1400 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری