دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در مرکز آموزش مجتمع فنی مازندران برگزار میگردد.

دعوت به همکاری

مجتمع فنی مازندران از مدرسین محترم در دوره های مختلف جهت همکاری دعوت به عمل می آورد