عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

مدیریت دانش سازمانی

12 ساعت 0 ریال 1399 0

کار تیمی و حل مسئله

8 ساعت 0 ریال 1399 توجیهی بدو خدمت

زبان انگلیسی کارکنان دولت

34 ساعت 2,550,000 ریال 1399

فیزیک 1

0 ساعت 0 ریال 1399 0

آزمون املاک تخصصی ساری

105 ساعت 2,500,000 ریال 1399

مدیریت جلسات اداری-برق منطقه ای

6 ساعت 0 ریال 1400

آزمون تکنسین فنی آسانسور

0 ساعت 0 ریال 1400

اخلاق حرفه ای کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری

0 ساعت 0 ریال 1400

اصول مدیریت و سرپرستی(برق منطقه ای)

0 ساعت 0 ریال 1400

کیفیت زندگی کاری(برق منطقه ای)

0 ساعت 0 ریال 1400