شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(تخصصی)

شناسه : 2793

کد دوره : 0

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی